Saturday, June 23, 2012

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


                                                          บันทึกการปฏิบัติงาน

 
สัปดาห์ที่  1-2

วันที่ 1 -10 พฤษภาคม พ.. 2555
                กิจกรรมในวันนี้ เป็นวันแรกที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกและต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะครูและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในเรื่องของหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการแบ่งช่วงชั้นที่จะเข้าสอน แล้วต้องรับทราบนโยบายของโรงเรียนร่วมกับคณะครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน
                กิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นเข้าพบกับคณะครูฝ่ายวิชาการเพื่อเลือกชั้นเรียนที่จะสอนและรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติงานและภาระงานที่ที่ต้องทำ
วันนี้เข้าพบครูพี่เลี้ยงเพื่อทำความรู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันสี่ห้อง ห้องละ 2 คาบ จะได้อย่างน้อย 8 คาบ ต่อสัปดาห์พอดี ตรงกับทางคณะกำหนดพอดีว่าต้องสอน 8 คาบเป็นอย่างน้อยต่อสัปดาห์

พบครูพี่เลี้ยงเพื่อรับทราบรายละเอียดของหลักสูตรของช่วงชั้นที่สอง ของชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเขียนแผนการสอนต่อไป
          ในวันนี้ต้องเข้าเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศตามกำหนดการที่ทางมหาวิยาลัย   ราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 เพื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบนักศึกษาให้กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ทางเขตรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภาระงานที่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องรับทราบ หลังจากนั้นทางเขตพื้นที่ก็แนะนำให้รู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาต่างๆ ตามที่ได้เลือกไว้แล้ว เพื่อส่งมอบนักศึกษาให้กับทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันนี้
            วันนี้เข้าสายชั้นที่จะสอน เพื่อพบปะนักเรียนและทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ทั้งสี่ห้อง ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนแล้วยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนก็ยังไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ด้านการเรียน เครื่องแบบนักเรียน เพราะยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อม
      
สัปดาห์ที่ 3-4

วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2555

                เข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง และเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 เข้าสอนแทนครูที่ลา เพราะว่าติดราชการจึงได้รับมอบหมายให้สอนแทน และมีหน้าที่ในการช่วยขายสินค้าในร้านสหกรณ์ร้านของโรงเรียน เช่น ไอศกรีมแท่งชนิดต่างๆ และนมเปรี้ยว เป็นการเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
                การปฏิบัติงาน หรือภาระงานในวันนี้ คือ การขายน้ำแข็งของโรงเรียนที่โรงอาหารของโรงเรียน ดิฉันมีหน้าที่ในการตักน้ำแข็งและใส่น้ำหวานในแก้ว เพื่อขายให้กับเด็กนักเรียนในราคาแก้วละ 3 บาท ช่วงบ่ายก็เข้าชั้นเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน แล้วยังวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อดูระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียน และชี้แจงหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนส่งเสียงดังและเล่นกันเสียส่วนใหญ่ในชั้นเรียน การแก้ปัญหาคือ ครูพี่เลี้ยงต้องช่วยในการควบคุมชั้นเรียนในชั่วโมงนี้

                วันนี้เป็นวันที่ต้องรับเด็กตอนเช้า ที่ประตูหน้าโรงเรียนและตอนเย็นของวันพฤหัสบดี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทำความเคารพและฝึกอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยให้สืบเนื่องต่อไปในโรงเรียน เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อย เพราะว่ามีครูเวรประจำวันอยู่ด้วยในการควบคุมเด็กนักเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น

สัปดาห์ที่ 5-6

วันที่ 21 –31พฤษภาคม พ.2555

                                วันนี้เป็นวันจันทร์ กิจกรรมที่เข้าร่วม คือ กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และหลังจากนั้นเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขายขนมที่ร้านสหกรณ์ของโรงเรียน เวลา 07:30 . และสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ในชั่วโมงที่ห้า เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้เขียนไว้ โดยที่ครูที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำไปใช้สอนได้ ผลการปฏิบัติการงานเป็นไปอย่างไม่ค่อยน่าพอใจนัก เพราะว่า เป็นช่วงที่ต้องมีการปรับตัวระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน แต่ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ สิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
                                วันนี้เป็นวันที่ต้องรับผิดชอบ หรือทำหน้าที่ในการสอนที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด สามคาบ สามห้อง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3, 4/1, 4/4 และพอถึงตอนเที่ยงก็ต้องรับผิดชอบในการขายน้ำที่โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อเรียนรู้การทำงานหรือภาระงานของความเป็นครูที่ต้องทำ ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็จะเป็นในเรื่องของ การสอนเพราะว่านักเรียนจะมีความหลากหลายและต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ พื้นฐานของความรู้ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน ดังนั้นการที่เราทราบปัญหาหรือข้อมูลทางด้านครอบครัวของเด็กแต่ละคนก่อนก็จะทำให้เราจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น
                               วันนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนหนึ่งคาบ คือนักเรียนชั้น ป.4/2 การจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับปรุงเป็นอย่างยิ่งคือ การควบคุมชั้นเรียนถือว่ายังต้องปรับปรุงและหามาตรการในการคุมนักเรียน นักเรียนบางส่วนให้ความร่วมมือ แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียนและไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องยอมรับว่ายากมากในการแก้ไข ตอนนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ และต้องให้ครูพี่เลี้ยงช่วยด้วยในการแก้ปัญหาดังกล
               วันนี้ทำหน้าที่การสอนตามปกติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยจะรับเด็กในตอนเช้าแล้วส่งเด็กกลับบ้านในตอนเย็นด้วยการทำหน้าที่ดำเนินไปได้ด้วยดี และวันต่อไปจะสอนนักเรียนสองคาบโดยเป็นนักเรียน ชั้น.4/3 นักเรียนชั้นปีที่ 4/1 ในการจัดการเรียนการสอนดำเนินต่อไปและค่อยๆ เพิ่มเนื้อหาที่ง่ายๆก่อนที่จะให้ยากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของครูพี่เลี้ยงด้วยว่าจะดำเนินการ หรือมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการดำเนินการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ในส่วนดังกล่าวนี้ต้องขอคำชี้แนะจากครูพี่เลี้ยงหรือครูที่ชำนาญการในการสอนด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำและหาวิธีการสอนที่ใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด

สัปดาห์ที่ 7-8
วันที่ 1-10 มิถุนายน พ. 2555
                      ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/3 วันนี้สอนสองคาบในรายวิชาภาษาอังกฤษ สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนอีกด้วยหนึ่งวัน นักเรียนและคณะครูทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในด้านของกองเชียร์กีฬาของสีฟ้าแล้วหลังจากนั้นตอนท้ายรายการได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูประจำสีกับนักศึกษาฝึกสอนเพื่อแข่งขันกีฬาวิ่ง 4 คูณ 100 เมตร กิจกรรมในวันนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ที่ดุเดือดและกองเชียร์ที่เรียนร้อย ซึ่งได้แกสีแดงและสีฟ้า การดำเนินกิจกรรมวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองทั้งนักเรียนและครู

สัปดาห์ที่ 9-10

วันที่ 11 – 20 มิถุนายน พ.. 2555
                                กิจกรรมในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงฟังการอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนในกว้างในยามเช้า และหลังจากนั้นจัดกระบวนการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ สองห้อง ตอนบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมเชียร์การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียน แล้วภาระงานการขายช่วยโรงเรียนขายสินค้าของร้านสหกรณ์โรงเรียน แต่เนื่องจากที่มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน จึงทำให้ไม่มีการขายสินค้าดังกล่าว
                วันนี้เป็นวันอังคารในตอนเช้ามีกิจกรรมหน้าแถวตามปกติ หลังจากนั้นเริ่มตั้งแต่คาบแรกได้จัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทั้งหมดสามคาบ สามห้องชั้น 4/1, 4/3, 4/4 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่นักเรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนแต่มีบางส่วนที่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ เพราะว่าเรียนรู้ช้าและสมาธิสั้น และการแก้ไขปัญหาอีกประการคือ ผู้สอนต้องปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วต้องมีการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน จึงจะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง วันต่อมามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มีนักเรียนบางส่วนตั้งใจเรียนแต่นักเรียนห้องนี้จะมีปัญหาค่อนข้างน้อย เพราะโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เรียนร้อย วันต่อมาเป็นวันพฤหัสบดี รับเด็กนักเรียนหน้าประตูทางเข้าหลังจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติหลังจากนั้นจัดการเรียนการสอนตามปกติ และตอนเย็นก็ส่งเด็กกลับบ้านหน้าประตูเหมือนเดิม ต้องปรับปรุงการเรียนสอนโดยการใช้สื่อที่ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์มากว่าเดิม
 สัปดาห์ที่ 11 – 12
                วันที่ 21 – 30 มิถุนายน พ.. 2555
                สิ่งที่ได้เรียนรู้ เรียนรู้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน และการทำงานกันเป็นทีมระหว่างคณะครูและนักเรียน
                ปัญหาและอุปสรรค / แนะแนวทางแก้ไข นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แต่มีส่วนน้อยมากที่ยังทำตัวเป็นปัญหาอยู่  ต้องให้เข้าร่สมกิจกรรมทุกครั้งๆ แล้วเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด  

สัปดาห์ที่ 13-14
                วันที่ 1-14 กรกฏาคม พ.ศ 2555
                    สิ่งที่ได้เรียนรู้   ควบคุมกองเชียร์หรือการนำเชียร์ และการวางแผนการทำกิจกรรม
                ปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข นักเรียนบางคนไม่่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แต่มีส่วนน้อยมากที่ยังทำตัวเป็นปัญหาอยู่  ต้องให้เข้าร่สมกิจกรรมทุกครั้งๆ แล้วเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
  
สัปดาห์ที่ 15-16
                   วันที่ 17-28 กรกฏาคม พ.ศ 2555
     
                 สิงที่ได้เรียนรู้  การทำสื่อประกอบการสอนในชั้นเรียนและการแสดงออกของพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมดังกล่าว
                 ปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข หากิจกรรมที่แปลกใหม่และเป็นที่น่าสนใจของเด็กเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียน
  

สัปดาห์ที่ 17-18
                   วันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ 2555
              

                       สิงที่ได้เรียนรู้  ทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเรียนรู้การขายน้ำแข็งโรงเรียน การทำหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนดังกล่าว ว่าทำไมคนที่เป็นครูต้องทำหน้าที่หลายอย่าง
                      
                    ปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข  การทำข้อสอบให้กับเด็กนักเรียนก่อนสอบปลายภาคล่วงหน้า เพื่อส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ แต่สำหรับวิชาภาษาอังกฤษได้เอาข้อสอบเดิมที่มีอยู่แล้วของครูพี่เลี้ยงจึงไม่ต้องทำใหม่

สัปดาห์ที่ 19-20
                              วันที่ 30-28 กันยายน พ.ศ 2555

                        สิ่งที่ได้เรียนรู้   การทำปพ.5 ของนักเรียน เพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียนทุกอย่างในการเรียนที่ผ่านมาของภาคเรียนที่ 1
                            ปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข ต้องเขียนและสรุปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 แล้วให้ตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้

สัปดาห์ที่  21-30
                           วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ 2555
                               สิ่งที่ได้เรียนรู้  การสอบเด็กนักเรียนและตรวจคะแนนเพื่อลงในสมุดปพ.5
                                
                     ปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข ต้องเขียนและสรุปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 แล้วให้ตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้Thursday, June 14, 2012

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คาบ
1
2
3

4
5
6

หมายเหตุ
วัน / เวลา
ชั้น
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
4/4Englishอังคาร
4/1

English


4/3

English4/4English

พุธ
4/2

English


พฤหัสบดี
4/2


English


ศุกร์
4/1
English4/3

English
Friday, April 27, 2012

ประมวลภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม


ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพกองเชียร์โรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 8 
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครื่อข่ายอำเภอท่าศาลาภาพนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพฯ 
เข้าร่วมขบวนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของอำเภอท่าศาลา-_- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการเดินขบวน เต็มที่กันทุกคน -_-


เปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


ทีมนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม

ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลน ณ หาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อโลกของเรา


หลักสูตรภาษาอังกฤษอาสาปลูกต้นไม้ค่ะ


We are ready to plant.


Save world save life.

หนึ่งต้นเล็กๆที่กำลังปักลงไปในพื้นดินเพื่อรักษ์ธรรมชาติ


หนึ่งต้นที่เล็กๆ ต้องเจริญเติมโตต่อไปกิจกรรมวันแม่
 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา